Změna předkupního práva od 1. 7. 2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupí v platnost novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází ke změnám v předkupním právu spoluvlastníků upravených v ust. § 1124 a ust. § 1125.

Dne 14. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a další související zákony (dále jen „novela“).

Touto novelou byly opětovně změněny pravidla pro zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky. Od poslední novely institutu předkupního práva v občanském zákoníku tj. od 1. 1. 2018, je upraveno předkupní právo mezi spoluvlastníky tak, že chce-li spoluvlastník převést svůj spoluvlastnický podíl na třetí osobu (vyjma osob blízkých, kdy tato výjimka bude platná i novele, avšak šířeji), mají ostatní spoluvlastníci právo koupit spoluvlastnický podíl za podmínek, které ujednal prodávající spoluvlastník s třetí osobou. Toto předkupní právo nebylo jakkoliv limitováno způsobem vzniku spoluvlastnictví ani lhůtou, po kterou předkupní právo spoluvlastníků existovalo.

Novelou zákonodárce učinil krok zpět, když předkupní právo vrací do původní podoby, která byla zavedena občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Od 1. 7. 2020 bude dle ust. § 1124 občanského zákoníku předkupní právo mezi spoluvlastníky existovat v jen případě, že spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, kterou spoluvlastnicí nemohli od počátku ovlivnit a to pouze za předpokladu, že spoluvlastník chce svůj spoluvlastnický podíl převést ve lhůtě 6 měsíců od vzniku spoluvlastnického práva. Pakliže spoluvlastník bude převádět spoluvlastnický podíl v době delší než 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví, pak již nemají ostatní spoluvlastníci předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu. Shodné podmínky platí i pro předkupní právo k zemědělskému závodu, jež je upraveno v ust. § 1125 občanského zákoníku, s tou výjimkou, že zde není časové omezení v podobě 6 měsíční lhůty od vzniku spoluvlastnictví, tedy je-li založeno spoluvlastnické právo k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností, kterou nemohli spoluvlastníci od počátku ovlivnit, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu po celou dobu trvání spoluvlastnictví.

Komentář:

Pro mnoho osob je tato novela vítaným krokem např. insolvenční správci, spekulanti s nemovitostmi apod., avšak z mého pohledu tímto opět budou trpět nejvíce spoluvlastníci, kteří budou muset nyní opět kontrolovat katastr nemovitostí, zda nedošlo ke změně spoluvlastníků. Je pravdou, že novela občanského zákoníku, účinná od 1. 1. 2018 z počátku vytvářela problémy např. při převodu garážových stání, která se nacházela v hromadných garážích, avšak mnoho lidí tuto úpravu předkupního práva uvítalo a dlouho se bojovalo za její prosazení. Stávajícím předkupním právem jsou spoluvlastníci chráněni tak, že mohou zabránit, aby převáděný spoluvlastnický podíl nabyla třetí osoba, např. spekulant na trhu s nemovitostmi. Osobně jsem toho názoru, že stávající předkupní právo bylo pro spoluvlastníky vhodnější, případně působí-li komplikace v některých oblastech, postačovalo jej pozměnit a nikoliv se vracet k původnímu znění.

Bude velice zajímavé, jak na tuto novelu zareaguje veřejnost, až opadne aktuální problém způsobený s nákazou koronaviru SARS-CoV-2.